Συστήματα Παραγωγής
Πολυτεχνείο Κρήτης

Πολυτεχνείο Κρήτης

Περιγραφή Προγράμματος

Σκοπός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ειδίκευσης είναι η μετεκπαίδευση του φοιτητή και η ειδίκευσή του σε έναν από τους τομείς του τμήματος. Σκοπός των διδακτορικών προγραμμάτων είναι η προώθηση της έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της.

Κριτήρια Εισαγωγής

Για την επιλογή αξιολογούνται τα ακόλουθα στοιχεία, όπως προκύπτουν από επικυρωμένα έγγραφα που επισυνάπτονται στην αίτηση των υποψηφίων:
1. Συνολικός βαθμός πτυχίου.
2. Συγγένεια του βασικού προπτυχιακού διπλώματος και, εφόσον προβλέπεται, της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας με τον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
3. Βαθμολογία σε μαθήματα του γνωστικού αντικειμένου του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
4. Ερευνητική δραστηριότητα όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά καθώς και αποδεδειγμένη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.
5. Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ που να σχολιάζουν ουσιαστικά και να αξιολογούν την ικανότητα του υποψηφίου ή της υποψηφίας να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του προγράμματος
μεταπτυχιακών σπουδών.
6. Τυχόν υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
7. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία κατά κανόνα προκύπτει από σχετικά πιστοποιητικά ή κατά περίπτωση, και σύμφωνα με την κρίση της ΕΜΣ, από σπουδές σε Πανεπιστήμια με επίσημη γλώσσα την Αγγλική. Η πιστοποίηση (αν δεν υπάρχει πιστοποιητικό) είναι δυνατόν να γίνει μέσω γραπτής εξέτασης από το ΚΕΓΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης σε ημερομηνία προγενέστερη της αξιολόγησης των αιτήσεων.

Πέραν των ανωτέρω κριτηρίων, ενδέχεται να γίνει εισήγηση για την επιλογή μικρού αριθμού υποψηφίων, οι οποίοι παρουσιάζουν αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση μακράς διαρκείας (τουλάχιστον πέντε ετών) σε αντικείμενο συγγενές με τον κύκλο σπουδών στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές γίνονται απόφοιτοι ΑΕΙ πολυτεχνικών και στρατιωτικών σχολών και τμημάτων φυσικής, χημείας, μαθηματικών, γεωλογίας, γεωπονίας, διοικητικών, οικονομικών, πληροφορικής, ιατρικών και βιολογικών επιστημών, και απόφοιτοι ΤΕΙ των σχολών τεχνολογικών εφαρμογών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τα διδακτορικά προγράμματα πρέπει να έχουν αποκτήσει βασικό δίπλωμα και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Οι υποβαλλόμενοι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ ως αντίστοιχοι και ισοδύναμοι των Ελληνικών ΑΕΙ.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης, η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι ένα (1) έτος και η μέγιστη τρία (3) έτη.
Η συνολική διάρκεια του διδακτορικού προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη από την ημερομηνία εγγραφής του υποψηφίου διδάκτορα.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Κρήτη - Χανιά