Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής»
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περιγραφή Προγράμματος

Οι μαθηματικές μέθοδοι ήταν ανέκαθεν σημαντικές στην ανάλυση των αγορών, της παραγωγής και γενικότερα της επιχειρηματικότητας. Η τάση ποσοτικοποιήσης που εντάθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα πήρε εκρηκτικές διαστάσεις την δεκαετία του '70, και συνετέλεσε στην αναμόρφωση κλάδων όπως τα χρηματοοικονομικά, τα τραπεζικά και τα ασφαλιστικά θέματα. Κατά πολλούς, ήταν οι έντονα μαθηματικοποιημένες ανακαλύψεις των Markowitz, Sharpe, black, Scholes, Merton και παλαιότερα του bellman που συνετέλεσαν στην εξάπλωση νέων (παράγωγων) χρηματοοικονομικών προϊόντων, των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου και αλματώδους αύξησης της αποτελεσματικότητας των παραγωγικών διαδικασιών.

Η παράλληλη διεύρυνση της χρήσης των υπολογιστών συνετέλεσε στην εκτεταμένη εφαρμογή των ποσοτικών μεθόδων: η αυξημένη υπολογιστική δύναμη επέτρεψε την συγκέντρωση στοιχείων καθώς και την υλοποίηση προχωρημένων μεθόδων αξιοποίησής των.

Όσοι φιλοδοξούν να συμμετάσχουν στις εξελίξεις αυτές είναι απαραίτητο να εμβαθύνουν σε όλες τις τεχνικές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να δώσει μία πρώτη γεύση της εμβάθυνσης αυτής. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλες οι μεγάλες εξελίξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω στηρίζονται σε προχωρημένα, σύγχρονα μαθηματικά (δηλαδή μαθηματικά που αναπτύχθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα και μετά, από κορυφαίους επιστήμονες μεταξύ των οποίων και ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής).

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προετοιμασία επιστημόνων που θα ακολουθήσουν επαγγελματική και όχι ερευνητική σταδιοδρομία στους χώρους των εφαρμοσμένων μαθηματικών - χωρίς να αποκλείει μετέπειτα ερευνητικές σταδιοδρομίες, όπως αυτές που ακολουθούν ωρισμένοι απόφοιτοί μας.

Δεν είναι εύκολο να συνδυάσει κανείς την αυστηρότητα των ποσοτικών μεθόδων με την φαντασία των επιστημών οικονομίας και διοίκησης. Κατά παράδοση οι φοιτητές του προγράμματος είναι συνεχώς υπό πίεση, που όπως όμως αναφέρουν οι απόφοιτοι του προγράμματος, είναι βέβαιο ότι θα τους φανεί χρήσιμη στην μετέπειτα σταδιοδρομία τους.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών, Πολυτεχνικών ή Οικονομικών Σχολών και Τμημάτων Στατιστικής, Πληροφορικής των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ κατευθύνσεων Οικονομικής, Λογιστικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν.2372/95, καθώς και απόφοιτοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής εφόσον ικανοποιούν τι αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων). Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των ίδίων Τμημάτων οι οποίοι εφόσον επιλεγούν οφείλουν να έχουν αποφοιτήσει απο το οικείο Τμήμα προτου εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Σύμφωνα με το Νόμο 2083/1992, οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον Αγγλικά. Στα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν συγγράμματα στα Αγγλικα ή να γίνει διδασκαλία στα Αγγλικά.

Πέραν της κατοχής των τυπικών προσόντων, το βασικό κριτήριο επιλογής για το Π.Μ.Σ. είναι η ικανότητα του φοιτητή να συμπληρώσει με επιτυχία όλες τις προϋποθέσεις για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης εμπρόθεσμα. Κύρια κριτήρια για την αρχική αξιολόγηση των υποψηφίων για το Δίπλωμα Ειδίκευσης είναι τα εξής:
1. Ο βαθμός πτυχίου.
2. Η ποιότητα των υποβληθέντων δοκιμίων
3. Οι συστατικές επιστολές, και ό,τι επιπρόσθετα στοιχεία έχουν υποβληθεί από κάθε υποψήφιο.
4. Η παρουσία κατά την συνέντευξη

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Μαθηματικών - Τμήμα Οικονομικών (ΕΚΠΑ) και Τμήμα Πληροφορικής (ΟΠΑ)

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του ΜΔΕ απο φοιτητές πλήρους παρακολούθησης είναι 6 διδακτικές περίοδοι, ενώ για φοιτητές μερικής παρακολούθησης είναι 2 έτη.

Έναρξη Μαθημάτων:
Οκτώβριος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα