Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Πλήρους και Μερικής Φοίτησης στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Athens University of Economics and Business

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Athens University of Economics and Business

Περιγραφή Προγράμματος

Το ΜΔΕ, μέσω του ετήσιου προγράμματος πλήρους φοίτησης, απευθύνεται σε υποψήφιους που έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει και αναζητούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ μέσω του διετούς προγράμματος μερικής φοίτησης, καλύπτει τις ανάγκες πτυχιούχων στελεχών επιχειρήσεων, που επιθυμούν να αναβαθμίσουν το επίπεδο των γνώσεων τους στα αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

Συνολικά, αποστολή του ΠΜΣ αποτελεί η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα γνωστικά επιστημονικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

Η αποστολή αυτή επιτυγχάνεται μέσα από ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο είναι σύγχρονο, άριστα δομημένο και στο οποίο χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μαθησιακές διαδικασίες όπως μελέτη της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, εργαστηριακά μαθήματα, μελέτες περιπτώσεων, εργασίες, και διδασκαλία μέσω της οποίας τα ερευνητικά αποτελέσματα των μελών ΔΕΠ και η εμπειρία των στελεχών επιχειρήσεων που καλούνται ως επισκέπτες ομιλητές, διοχετεύονται στην αίθουσα.

Η υποδομή του πανεπιστημίου συμβάλει στην απρόσκοπτη έρευνα παρέχοντας πρόσβαση, είτε ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή, σε σχετικά επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά, και σε βάσεις δεδομένων που επιτρέπουν τη γρήγορη και αποτελεσματική άντληση πληροφοριών, στοιχεία απαραίτητα για τη διεξαγωγή έρευνας υψηλής ποιότητας. Περαιτέρω, το Τμήμα, μέσω των εργαστηρίων της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, και το Πανεπιστήμιο, μέσω της βιβλιοθήκης και των κέντρων υπολογιστών του, παρέχει στους φοιτητές του Π.Μ.Σ. τους χώρους στους οποίους μπορεί να διεξαχθεί μελέτη και έρευνα.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι όλοι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έχουν άρτια εκπαίδευση, σημαντικό επαγγελματικό έργο, δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις του επιστημονικού τους έργου σε σημαντικά διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά συνέδρια το οποίο μάλιστα έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης και βράβευσης, έχουν βραβευθεί για την ποιότητα της διδασκαλίας τους από πανεπιστήμια του εξωτερικού, ενώ είναι μέλη σημαντικών διεθνών ενώσεων και επιτροπών.

Οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ, οι οποίοι αποτελούν τους καλύτερους πρέσβεις του ΠΜΣ του Τμήματός μας, ακολουθούν διακεκριμένη σταδιοδρομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Στελεχώνουν μεταξύ άλλων οικονομικά τμήματα επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όπως εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, ελεγκτικές εταιρείες, την Τράπεζα της Ελλάδος, λογιστικά γραφεία, υπουργεία, δήμους και πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στους παραπάνω φορείς και επιχειρήσεις, εργάζονται, μεταξύ άλλων, ως λογιστές, προϊστάμενοι λογιστηρίων, οικονομικοί διευθυντές, ορκωτοί ελεγκτές, αναλυτές, αξιολογητές επενδυτικών έργων ενώ κάποιοι έχουν ακολουθήσει ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Σημαντικό θέμα για τους αποφοίτους του ΠΜΣ αποτελεί η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους. Το ΠΜΣ αναγνωρίζεται από το δημόσιο και οι απόφοιτοι του μπορούν να αποκτήσουν άδεια άσκησης οικονομολογικού, λογιστικού φοροτεχνικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και μπορούν να κάνουν εγγραφή στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.Λ.). Επίσης, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών του ΜΔΕ καλύπτει την ύλη για επαγγελματική πιστοποίηση στελεχών από οργανισμούς όπως το Ο.Ε.Ε. και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν ένα διακεκριμένο περιβάλλον μάθησης και προαγωγής της έρευνας και καθιστούν το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σύγχρονο, εφάμιλλο και ανταγωνιστικό αντίστοιχων ξένων προγραμμάτων του εξωτερικού, με απήχηση στην αγορά εργασίας, γεγονός που συμβάλει στην άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Με λίγα λόγια, το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική αποτελεί επένδυση για την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων του.

Κριτήρια Εισαγωγής

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική απευθύνεται σε νέους απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο αντικείμενο της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
12 μήνες (πλήρους φοίτησης) / 24 μήνες (μερικής φοίτησης)

Δίδακτρα:
Για τη φοίτηση στα τμήματα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα