Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική
Πολυτεχνείο Κρήτης

Πολυτεχνείο Κρήτης

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι: α) η χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική» και β) η απονομή Διδακτορικού Διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο την Περιβαλλοντική Μηχανική.

Στόχοι του ΠΜΣ είναι: (α) η εμβάθυνση στη διεπιστημονική γνώση και στην πρακτική της περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής και η περαιτέρω εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς της, (β) η προαγωγή της έρευνας που διεξάγεται για το Περιβάλλον και Υγεία (Εnvironment and Health Engineering) και την διαχείριση των υδατικών πόρων και παράκτιας ζώνης (Ιntegrated Water Resources and Coastal Management) και (γ) η μετεκπαίδευση φοιτητών και η δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών που θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια για την προσφορά εξειδικευμένου έργου, την διεξαγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και τη συνεισφορά στην επίλυση των σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και στην προστασία της δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και γενικότερα η υφήλιος.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική με εξειδίκευση στις κατευθύνσεις:
1. Περιβάλλον και Υγεία (Environmental and Health Engineering) και
2. Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Ζώνης (Ιntegrated Water Resources and Coastal Management).

Κριτήρια Εισαγωγής

Βασικά κριτήρια επιλογής είναι η αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου του υποψηφίου, οι επιδόσεις του σε μαθήματα συγγενή με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, καθώς και η διπλωματική του εργασία. Κατά κανόνα, ο μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα των τελευταίων δύο ετών του πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά (7). Επίσης εκτιμάται η τυχόν ερευνητική
του δραστηριότητα, επαγγελματική εργασία και η αποδεδειγμένα καλή γνώση ξένων γλωσσών, κυρίως της Αγγλικής. Επιπλέον, η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο συστατικές επιστολές καθηγητών του ή προσωπική συνέντευξη.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει μία πραγματεία σ ένα θέμα που θα ορίσει η ίδια. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί πριν αποφοιτήσουν, η αποφοίτησή τους πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων που ορίζει η Επιτροπή για την περάτωση των εγγραφών. Σε περίπτωση που μη μηχανικοί θέλουν να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, θα πρέπει να παρακολουθήσουν 2 μαθήματα ομοιογενοποίησης και 4 επιπλέον μαθήματα σχεδιασμού και τεχνολογίας.

Για την εγγραφή στο ΠΜΣ για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, απαιτείται η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης ή άλλου ΑΕΙ της Ελλάδας ή της αλλοδαπής με μέσο όρο τουλάχιστον επτά και μισό (7,5).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι όλων των τμημάτων Πολυτεχνείων ή Γ. Μεταπτυχιακές Σπουδές 169 Πολυτεχνικών Σχολών ή πτυχιούχοι των τμημάτων Φυσικής, Χημείας, Γεωπονίας,
Μαθηματικών, Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πληροφορικής, Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), των αντιστοίχων και ισοδύναμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και απόφοιτοι των Ελληνικών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) των σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ορίζεται για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε ένα (1) έτος και για το Διδακτορικό Δίπλωμα σε τρία (3) έτη. Η μεγίστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) έτη, ενώ για την εκπόνηση και απονομή ΔΔ σε έξι (6) έτη.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Κρήτη - Χανιά