M.Sc. Χρηματοοικονομική & Τραπεζική για Στελέχη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Athens University of Economics and Business

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Athens University of Economics and Business

Περιγραφή Προγράμματος

To Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το έτος 1998 προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου, κατά κύριο λόγο σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. To πρόγραμμα αυτό προσφέρει τη δυνατότητα υψηλού επιπέδου μετεκπαίδευσης σε στελέχη που ήδη εργάζονται και δε διαθέτουν χρόνο για την παρακολούθηση μαθημάτων καθημερινώς. Με τον τρόπο αυτό, καλύπτεται ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στη χώρα μας για μεταπτυχιακές σπουδές μερικής παρακολούθησης στο χώρο της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης.

To πρόγραμμα καλύπτει τον κορμό των επιστημονικών πεδίων της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης, όπως:

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ανάλυση Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Τραπεζική Διοίκηση Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

To ΜΠΣ παρέχει τη δυνατότητα εξειδίκευσης, μέσω της επιλογής μαθημάτων σε βασικούς τομείς της Χρηματοοικονομικής, όπως η Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Προγραμματισμός, τα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Νομισματικά Θέματα, η Τραπεζική Διοίκηση και Διαχείριση Κινδύνων, τα Συστήματα Πληροφορικής στη Χρηματοοικονομική κ.λ.π.

Επιπλέον, ανάλογα με την υπάρχουσα ζήτηση, δίνει τη δυνατότητα κατάρτισης των εκπαιδευομένων σε θέματα που αφορούν σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, όπως οι Διευθύνσεις Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Δημοσίων Επιχειρήσεων, τα ειδικά τμήματα των Τραπεζών και οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η μεταπτυχιακού επιπέδου ειδίκευση πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, στους βασικούς τομείς της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης για κάλυψη των αναγκών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Ο στόχος αυτός εκπληρώνεται με την υποχρεωτική παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών που προσφέρει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο κύκλο μαθημάτων, που έχει άμεση σχέση με τις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες στελεχών στο χώρο της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής με Τεχνολογική, Θετική, Διοικητική ή Οικονομική ειδικότητα και με εργασιακή εμπειρία. Επίσης, οι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει τη διεξαγωγή πρόσθετων (εσωτερικών) εξετάσεων κατά περίπτωση. Η ύλη και ο χρόνος εξετάσεων καθορίζονται από την Επιτροπή.

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Βαθμός πτυχίου
Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
Εργασιακή εμπειρία
Συστατικές επιστολές
Συνέντευξη
Βαθμολογία GMAT, GRE*

* Παρότι μη υποχρεωτικά, λαμβάνονται υπ όψιν κατά την κρίση της Επιτροπής του Προγράμματος

Προαπαιτούμενα για Επιλεξιμότητα των Υποψηφίων

Πτυχίο Τεχνολογικής, Θετικής, Διοικητικής ή Οικονομικής ειδικότητας από Ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής
Άριστη γνώση της Αγγλικής, (κατοχή πτυχίου Proficiency ή πολύ καλός βαθμός εξέτασης TOEFL)
Πιστοποιημένη Εργασιακή εμπειρία (πλήρης απασχόληση)
Δυο συστατικές επιστολές

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Οικονομικής Επιστήμης, ΔΕΟΣ

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Τρόπος Φοίτησης:
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του τίτλου του μεταπτυχιακού διπλώματος είναι δεκαοκτώ μήνες. To διάστημα αυτό περιλαμβάνει πέντε διδακτικά τρίμηνα και ένα θερινό τρίμηνο κατά τη διάρκεια του οποίου ο φοιτητής αναμένεται να ασχοληθεί με τη διπλωματική του εργασία (αν δεν επιλέξει αντ’ αυτής την παρακολούθηση δύο πρόσθετων μαθημάτων. Τα μαθήματα αρχίζουν στις αρχές του μηνός Οκτωβρίου και γίνονται απογεύματα εργάσιμων ημερών. Στα πέντε τρίμηνα προσφέρονται δύο μαθήματα των τεσσάρων ακαδημαϊκών ωρών σε δύο μέρες της εβδομάδας. To πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τις περιόδους των ακαδημαϊκών διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι).

Έναρξη Μαθημάτων:
Οκτώβριος

Δίδακτρα:
Το συνολικό κόστος του Προγράμματος ανέρχεται σε €9000 και περιλαμβάνει το κόστος τής αγοράς των βιβλίων που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, καθώς και άλλου διδακτικού υλικού.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα