Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Συμπληρωματικής Ειδίκευσης στη Στατιστική για στελέχη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Athens University of Economics and Business

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Athens University of Economics and Business

Περιγραφή Προγράμματος

Το προτεινόμενο πρόγραμμα στοχεύει:

α) Στην άρτια επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων με γνώσεις Στατιστικής στην επιστήμη της Στατιστικής και τις εφαρμογές της, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν με επιστημονικό τρόπο και να επιλύουν ποσοτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας.
β) Στην εκπαίδευση επιστημόνων από διάφορες επιστημονικές περιοχές στις μεθόδους της Στατιστικής και στις εφαρμογές της στις περιοχές της Εκπαίδευσης, των Ασφαλιστικών Οργανισμών, της Κτηματαγοράς, της Ιατρικής και Φαρμακευτικής καθώς και στη Λήψη Αποφάσεων, ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις μεθόδους αυτές για επίλυση των ποσοτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην επιστήμη τους.
γ) Στην προετοιμασία διδακτόρων Στατιστικής που θα έχουν την κατάρτιση και την ικανότητα για ανεξάρτητη και αυτόνομη προαγωγή της επιστήμης της Στατιστικής, τη στελέχωση εξειδικευμένων θέσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και την ακαδημαϊκή διδασκαλία της Στατιστικής.
δ) Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών στο προτεινόμενο πρόγραμμα στοχεύει επίσης στη δημιουργία στελεχών που να έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται στον συγκεκριμένο επιστημονικό κλάδο αντίστοιχους επιστήμονες από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που προέρχονται από τα καλύτερα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Στατιστική Μερικής Παρακολούθησης γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι όλων των Α.Ε.Ι και ομοταγών τμημάτων της αλλοδαπής. Στη διαδικασία επιλογής συνυπολογίζονται τα κριτήρια, της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 2083/92.

Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Στατιστική Μερικής Παρακολούθησης μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση πτυχιούχοι. Τ.E.Ι. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2327 (ΦΕΚ 156/31.7.95), άρθ. 16, παρ. 1α, το τμήμα Στατιστικής θα αποφασίζει για τη μεταφορά πιστωτικών μονάδων των υποψηφίων ή την παραπομπή τους σε εξέταση μαθημάτων, προκειμένου αυτοί να μετάσχουν στις διαδικασίες επιλογής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Όσοι εκπληρώσουν επιτυχώς τις προϋποθέσεις αυτές θα μετέχουν ισότιμα με τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. στην επιλογή για το πρόγραμμα αυτό.

Για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας λαμβάνονται υπόψη, με συντελεστές βαρύτητας που καθορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ., κριτήρια επιλογής στα οποία περιλαμβάνονται: ο μέσος βαθμός των υποψηφίων σε μαθήματα στατιστικού περιεχομένου, η απόδοση σε προφορική συνέντευξη, η απόδοση στις εξετάσεις, το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, η τυχόν προϋπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και όποια άλλα κριτήρια υιοθετήσει η Γ.Σ.Ε.Σ.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Στατιστικής

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Τρόπος Φοίτησης:
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα και επιπλέον ένα εξάμηνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Έναρξη Μαθημάτων:
Οκτώβριος

Δίδακτρα:
Τα δίδακτρα αυτά για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Στατιστική Μερικής Φοίτησης (Part Time) καθορίζονται ως εξής:

για την κατεύθυνση "Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς" στο ποσό των 8.000 ευρώ,
για την κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών" στο ποσό των 10.000 ευρώ,
για την κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά" στο ποσό των 10.000 ευρώ, και
για την κατεύθυνση "Στατιστικές Μέθοδοι στην Ιατρική και Φαρμακευτική" στο ποσό των 8.000 ευρώ, και
για την κατεύθυνση "Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων" ανέρχονται σε 8.000 ευρώ.
Για τους φοιτητές που προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 30%.

Φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα με κατεύθυνση Στατιστική και οι οποίοι έχουν βαθμό πτυχίου πάνω από οκτώ απαλλάσσονται από τα δίδακτρα του πρώτου εξαμήνου.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα