Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού / MSc in Human Resource Management (Part Time)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Athens University of Economics and Business

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Athens University of Economics and Business

Περιγραφή Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η ανάπτυξη στελεχών ικανών να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις σύγχρονες προκλήσεις που συνδέονται με τους ανθρώπους στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

Πιο συγκεκριμένα οι γενικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

Να αναπτύξει το εννοιολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στους διοικητικούς αλλά και στους στρατηγικούς – αναπτυξιακούς ρόλους της ΔΑΔ.
Να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με θεμελιώδεις μεθοδολογίες και εργαλεία που είναι χρήσιμα για να αντιμετωπίζουν τα πολύπλοκα ζητήματα της ΔΑΔ και να αξιολογούν τις εκάστοτε τάσεις ή σύγχρονες προσεγγίσεις στο επιστημονικό και επαγγελματικό πεδίο.
Να αναπτύξει τις εξειδικευμένες ικανότητες χειρισμού των λειτουργιών και των συστημάτων της ΔΑΔ (προσλήψεις, αμοιβές, αξιολόγηση, ανάπτυξη, κ.λ.π.).
Να αναπτύξει τις ηγετικές ικανότητες των συμμετεχόντων
Να αναπτύξει στρατηγικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη στρατηγική εναρμόνιση της ΔΑΔ με τη συνολική οργανωσιακή και διοικητική ανάπτυξη της επιχείρησης – οργανισμού.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισοτίμων της αλλοδαπής, με άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Κριτήρια Επιλογής

Βαθμός Πτυχίου
Χρόνος προϋπηρεσίας και θέση εργασίας (τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσίας)
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (αποδεικνύεται με GMAT τουλάχιστον 550 ή Proficiency ή TOEFL)
Συνάφεια Θέσης
Μεταπτυχιακός Τίτλος (εάν υπάρχει)
2 Συστατικές Επιστολές, από καθηγητές ή εργοδότες
Αξιολόγηση μέσω συνέντευξης από ομάδα καθηγητών

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και ΔΕΤ

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Τρόπος Φοίτησης:
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
18 μήνες

Έναρξη Μαθημάτων:
Οκτώβριος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα