Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ειδίκευσης στη Στατιστική
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Athens University of Economics and Business

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Athens University of Economics and Business

Περιγραφή Προγράμματος

Το προτεινόμενο πρόγραμμα στοχεύει:

α) Στην άρτια επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων με γνώσεις Στατιστικής στην επιστήμη της Στατιστικής και τις εφαρμογές της, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν με επιστημονικό τρόπο και να επιλύουν ποσοτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας.
β) Στην εκπαίδευση επιστημόνων από διάφορες επιστημονικές περιοχές στις μεθόδους της Στατιστικής και στις εφαρμογές της στις περιοχές της Εκπαίδευσης, των Ασφαλιστικών Οργανισμών, της Κτηματαγοράς, της Ιατρικής και Φαρμακευτικής καθώς και στη Λήψη Αποφάσεων, ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις μεθόδους αυτές για επίλυση των ποσοτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην επιστήμη τους.
γ) Στην προετοιμασία διδακτόρων Στατιστικής που θα έχουν την κατάρτιση και την ικανότητα για ανεξάρτητη και αυτόνομη προαγωγή της επιστήμης της Στατιστικής, τη στελέχωση εξειδικευμένων θέσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και την ακαδημαϊκή διδασκαλία της Στατιστικής.
δ) Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών στο προτεινόμενο πρόγραμμα στοχεύει επίσης στη δημιουργία στελεχών που να έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται στον συγκεκριμένο επιστημονικό κλάδο αντίστοιχους επιστήμονες από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που προέρχονται από τα καλύτερα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

Κριτήρια Εισαγωγής

Αίτηση για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική (ΜΔΕΣ) μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι Τμημάτων Στατιστικής της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί, με υπολογισμό των κριτηρίων του Ν. 2083/92, πτυχιούχοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ της Ελλάδας ή ομοταγών τμημάτων του εξωτερικού, με ειδίκευση στη Στατιστική.

Για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας λαμβάνονται υπόψη, με συντελεστές βαρύτητας που καθορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ., κριτήρια επιλογής στα οποία περιλαμβάνονται: ο μέσος βαθμός των υποψηφίων σε μαθήματα στατιστικού περιεχομένου, η απόδοση σε προφορική συνέντευξη, η απόδοση στις εξετάσεις, το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, η τυχόν προϋπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και όποια άλλα κριτήρια υιοθετήσει η Γ.Σ.Ε.Σ.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Στατιστικής

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται για την κατεύθυνση "Στατιστική" σε δύο διδακτικά εξάμηνα και επιπλέον ένα εξάμηνο έως ένα έτος για την εκπόνηση διατριβής.

Ο φοιτητής υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του εντός της ανωτέρω αναφερόμενης χρονικής διάρκειας. Σε έκτακτες περιπτώσεις η χρονική αυτή διάρκεια μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα χρόνο μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Προγράμματος και σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ.. Μετά από τη λήξη της παράτασης και εφόσον ο φοιτητής δεν έχει συμμορφωθεί διαγράφεται από το Πρόγραμμα.

Έναρξη Μαθημάτων:
Οκτώβριος

Δίδακτρα:
Για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Στατιστική με κατεύθυνση "Στατιστική" ανέρχονται σε 5.000 ευρώ.

Για τους φοιτητές που προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 30%.

Φοιτητές με μέσο όρο πτυχίου άνω του οκτώ (8) απαλλάσσονται από τα δίδακτρα του πρώτου εξαμήνου.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα