Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Ευρωπαϊκές Σπουδές για στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών»
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Athens University of Economics and Business

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Athens University of Economics and Business

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα σκοπεύει να καλύψει τις ανάγκες στελεχών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα επιφορτισμένων με την ανάλυση, την προώθηση και την εφαρμογή των διαφόρων πολιτικών (οικονομικών, κοινωνικών, κλπ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απευθύνεται επίσης σε στελέχη που το αντικείμενο απασχόλησης τους καθιστά επιθυμητή την εξοικείωσή τους με την θεσμική, κοινωνικο-οικονομική και πολιτική πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα προσφέρεται από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Τμήμα ΔΕΟΣ έχει αναγορευθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Κέντρο Αριστείας (Centre of Excellence) και διαθέτει τέσσερις (4) έδρες Jean-Monnet. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο συνδυάζει την ανάπτυξη διεπιστημονικής κατάρτισης και πρακτικής εμπειρίας, διδάσκουν διεθνώς αναγνωρισμένοι πανεπιστημιακοί ενώ γίνονται και παρουσιάσεις εξειδικευμένων θεμάτων από υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών κυβερνήσεων.

Κριτήρια Εισαγωγής

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων σπουδαστών είναι η επαγγελματική εμπειρία, ο βαθμός πτυχίου και οι συστατικές επιστολές. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα, η γνώση της οποίας διαπιστώνεται στη βάση αναγνωρισμένων διπλωμάτων (πχ. Proficiency ή Toefl). Θα συνεκτιμάται επίσης η γνώση μιας άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται από την Επιτροπή Διοίκησης του Προγράμματος και η τελική επιλογή θα γίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Τρόπος Φοίτησης:
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
21 μήνες

Έναρξη Μαθημάτων:
Σεπτέμβριος

Δίδακτρα:
5.000 €

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα