Περιγραφή Προγράμματος

Η Ιστορική Δημογραφία, επιστημονικό αντικείμενο που αναπτύχθηκε στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, προσανατολίζεται στη μακροχρόνια μελέτη δημογραφικών μεταβλητών. Εξετάζει τις κυκλικές διακυμάνσεις, τις μακροχρόνιες κινήσεις και τις κρίσεις των κοινωνικών και οικονομικών δομών του πληθυσμιακού δυναμικού. Μέσα από παραδοσιακές καταγραφές ουσιωδών δημογραφικών παραμέτρων και τεχνικών, μέσα από τη διάκριση της ιστορικής δημογραφίας έναντι της «παλαιοδημογραφίας» αλλά και έναντι της δημογραφίας, αναζητούνται συντελεστές μακροχρόνιων «δημογραφικών συμπεριφορών» στο γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας και της Ευρώπης, με σκοπό να αναδειχθούν «δημογραφικές ιδιαιτερότητες», μεταβολές και μηχανισμοί δημογραφικής μετάβασης.

Η κατεύθυνση στρέφεται :

α) στην κριτική των διαχρονικά διαθέσιμων πηγών και μεθόδων μελέτης των πληθυσμών,

β) στις μορφές και δομές ενός οικιστικού πλέγματος ικανού να αναδείξει ερωτήματα για τους δεσμούς μεταξύ δημογραφικού γεγονότος και περιβάλλοντος,

γ) στην εμβάθυνση σε ερωτήματα ανθρωπολογικού χαρακτήρα ως προς τη σχέση φυσικής και κοινωνικής δημογραφίας και

δ) στην αποτύπωση του δημογραφικού ισοζυγίου και των προοπτικών στον πολιτισμικό συντελεστή των «γονιμικών» συμπεριφορών.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο ΠΜΣ «Ιστορική Δημογραφία» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών ή Θετικών Επιστημών όλων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι., συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 12γ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ114τ.Α΄),

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Ιστορίας

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια για την κτήση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τέσσερα διδακτικά εξάμηνα εκ των οποίων τα πρώτα τρία διατίθενται για τη διδασκαλία (παρακολούθηση όλων των σεμιναριακών μαθημάτων) και το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Κέρκυρα