Γλωσσολογία και Γλωσσική Ποικιλία
Πανεπιστήμιο Πατρών

Περιγραφή Προγράμματος

Η ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Συγκριτική Γλωσσολογία και Γλωσσική Ποικιλία έχει ως κύριο στόχο τη μετεκπαίδευση των αποφοίτων των Τμημάτων Φιλολογίας και άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., τα οποία έχουν κατευθύνσεις γλωσσολογίας, σε αυτή την επιστήμη αιχμής. Το επιστημονικό πεδίο της Συγκριτικής Γλωσσολογίας (Comparative Linguistics) έχει ως αντικείμενο την αντιπαραβολή και την επιστημονική μελέτη (περιγραφή και ανάλυση) γλωσσών και γλωσσολογικών θεωριών. Βρίσκεται σε στενή σχέση με τον τομέα της Γλωσσικής Ποικιλίας (Language Variation) ο οποίος ασχολείται με τη σύγκριση και τη διερεύνηση ιδιωμάτων και διαλέκτων του ιδίου γλωσσικού συστήματος, έχοντας ως γνώμονα τις έννοιες της ‘κοινής’, της ‘απόκλισης’ και της ‘γλωσσικής αλλαγής’.

Κριτήρια Εισαγωγής

Η τελική επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνέντευξη, η οποία διενεργείται από τη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών στην οποία συμμετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. της κατεύθυνσης γλωσσολογίας του Τμήματος και η οποία εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.

Απαραίτητοι όροι για να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι ως υποψήφιοι για το ΜΔΕ είναι οι εξής:

Να έχουν γενικό βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7,5.
Να έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθμό στα μαθήματα ειδίκευσης της Γλωσσολογίας τουλάχιστον 8.
Να γνωρίζουν άριστα αγγλικά (κατά προτίμηση επιπέδου Proficiency), να έχουν γνώση βασικού επιπέδου μιας δεύτερης γλώσσας, ενώ θα συνεκτιμάται η γνώση τρίτης γλώσσας.
Η επαρκής γνώση των ξένων γλωσσών πιστοποιείται από τα υποβαλλόμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας μπορούν να προέρχονται από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα. Αν δεν διαθέτουν τα απαραίτητα διπλώματα, οι υποψήφιοι/-ες υποβάλλονται σε προφορική εξέταση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Αλλοδαποί/ες υποψήφιοι/ες

Εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένης και της ξένης γλώσσας, κρίνεται υποχρεωτική η κατάθεση της ισοτιμίας του πτυχίου τους, όπως αυτή πιστοποιείται από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.. Επιπλέον, απαιτείται Επίσημη Βεβαίωση Ελληνομάθειας. Η Βεβαίωση Ελληνομάθειας απαιτείται και για τους/τις υποτρόφους.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Φιλολογίας

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Έναρξη Μαθημάτων:
Οκτώβριος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Πάτρα