Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον
Πολυτεχνείο Κρήτης

Πολυτεχνείο Κρήτης

Περιγραφή Προγράμματος

Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, με τη συμμετοχή αντιστοίχων Τμημάτων Πανεπιστημίων και ερευνητικών Οργανισμών του εξωτερικού, προσφέρει το αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον» από το 2001. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται, εκτός από το υπάρχον ακαδημαϊκό και επιστημονικό δυναμικό του Πολυτεχνείου Κρήτης, και από επιστήμονες Πανεπιστημίων του εσωτερικού και του εξωτερικού σε στενή σχέση με τα αντίστοιχα μεταπτυχιακά τους προγράμματα σπουδών. Τα συνεργαζόμενα
Πανεπιστημιακά Τμήματα και Σχολές είναι τα εξής:

■ Το Κοινό Κέντρο για την Τεχνολογία των Συστημάτων της Γης, του Πανεπιστημίου Maryland (Baltimore County) και του Κέντρου Διαστημικών Πτήσεων Goddard της ΝΑΣΑ στην Ουάσιγκτον
των ΗΠΑ.
■ Το Τμήμα Μεταλλευτικής του Πανεπιστημίου Virginia Polytechnic Institute and State University στο Blacksburg των ΗΠΑ.
■ Το Ινστιτούτο Γεωεπιστημών του Πολυτεχνείου του Leoben της Αυστρίας (Montanuniversitaet Leoben).
■ Η Σχολή Μηχανικών Γεω-πληροφορικής του University of New South Wales του Σύδνεϋ της Αυστραλίας.

Με την εξειδικευμένη κατάρτιση των αποφοίτων του, το Πρόγραμμα συμβάλλει στην ορθολογική ανάπτυξη της εκμετάλλευσης των ορυκτών πόρων, στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης και αξιοποίησης στερεών και υγρών ορυκτών πρώτων υλών και στην εισαγωγή νέας τεχνολογίας, φιλικής προς το περιβάλλον.

Το σύγχρονο και ανταγωνιστικό αυτό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επιχειρεί την άριστη και πολύπλευρη κατάρτιση των μεταπτυχιακών αποφοίτων, οι οποίοι θα μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις επιχειρήσεων, καθώς και ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών. Παράλληλα, οι απόφοιτοι θα έχουν όλα τα τεχνικά εφόδια για να δημιουργήσουν και να λειτουρ-
γήσουν επιτυχώς δικές τους επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του προγράμματος ανά κύκλο ειδίκευσης είναι οι παρακάτω:
■ Κύκλος Α: Ανίχνευση και Εντοπισμός στη Διαχείριση του Γεωπεριβάλλοντος: Έρευνα και Εντοπισμός Ορυκτών Πόρων και των Περιβαλλοντικών τους Επιπτώσεων με τη χρήση Γεωχημείας, Γεωλογίας, Γεωφυσικής, Γεωδαισίας, Τηλεπισκόπησης, Γεωστατιστικής και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
■ Κύκλος B: Εκμετάλλευση Ορυκτών Πόρων & Γεωτεχνικά Έργα: Ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον για εκμεταλλεύσεις ορυκτών πόρων και εκτέλεση γεωτεχνικών έργων με σεβασμό στο περιβάλλον.
■ Κύκλος Γ: Αξιοποίηση Βιομηχανικών Ορυκτών, Υλικών και Ενεργειακών Πόρων: Αξιοποίηση μεταλλευμάτων, βιομηχανικών και ενεργειακών ορυκτών, παραγωγή υλικών και ενέργειας με έλεγχο των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων με τη χρήση Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Οικονομικής Γεωλογίας, Μηχανικής των Σωματιδίων, Εμπλουτισμού Μεταλλευμάτων, Επιστήμης
των Κεραμικών και Σύνθετων Υλικών, Εξευγενισμού Γαιανθράκων, Παραγωγής και Καύσης Στερεών, Υγρών και Αερίων Καυσίμων.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον» αποσκοπεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και Διδακτορικού Διπλώματος με εξειδίκευση σε τρείς κύκλους:
1. Κύκλος Α: Ανίχνευση και Εντοπισμός στη Διαχείριση του Γεωπεριβάλλοντος
2. Κύκλος B: Εκμετάλλευση Ορυκτών Πόρων & Γεωτεχνικά Έργα
3. Κύκλος Γ: Αξιοποίηση Βιομηχανικών Ορυκτών, Υλικών και Ενεργειακών Πόρων

Κριτήρια Εισαγωγής

Βασικά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών είναι: ο βαθμός του πτυχίου και η αναλυτική βαθμολογία στις προπτυχιακές σπουδές, η σειρά του βαθμού του πτυχίου σε σχέση με τους βαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στο ίδιο Τμήμα, τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές, το θέμα της διπλωματικής εργασίας, και η καλή γνώση ξένων γλωσσών και
ιδιαίτερα της Αγγλικής. Επίσης συνεκτιμάται η τυχόν ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου. Οι αλλοδαποί πτυχιούχοι πρέπει σε αυτή τη φάση του ΠΜΣ να γνωρίζουν αποδεδειγμένα επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Ο βαθμός του πτυχίου του υποψηφίου πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στο ανώτερο 20% των βαθμών των πτυχίων του Τμήματος από το οποίο
αποφοίτησε επί συνόλου τουλάχιστον 100 υποψηφίων κατά το τρέχον και, αν κριθεί απαραίτητο, τα προηγούμενα έτη. Κατά κανόνα, ο βαθμός πτυχίου του υποψηφίου για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά (7).

Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, απαιτείται η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης ή άλλου ΑΕΙ της Ελλάδας ή της αλλοδαπής με μέσο όρο βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, κατά κανόνα, τουλάχιστον επτά και μισό (7,5). Επίσης συνεκτιμάται η τυχόν ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Αποδεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον» γίνονται πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) (μηχανικοί μεταλλείων, χημικοί μηχανικοί, μηχανικοί ορυκτών πόρων, γεωλόγοι, φυσικοί, χημικοί, τοπογράφοι μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανικοί περιβάλλοντος, γεωπόνοι κ.λπ.) που προέρχονται από Τμήματα με γνωστικό αντικείμενο συγγενές προς την επιστημονική περιοχή του Προγράμματος, μετά από κρίση των προσόντων τους.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ορίζεται για το ΜΔΕ σε ένα (1) έτος και η μέγιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) έτη.
Για το Διδακτορικό Δίπλωμα η ελάχιστη χρονική διάρκεια ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος και η μέγιστη χρονική διάρκεια για την εκπόνηση και απονομή ΔΔ σε έξι (6) έτη.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Κρήτη - Χανιά