Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον
Πανεπιστήμιο Πατρών

Περιγραφή Προγράμματος

Το ΠΜΣ στις Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον έχει σαν βασικό στόχο την παραγωγή επιστημονικού δυναμικού με εξειδικευμένη κατάρτιση υψηλού επιπέδου, έτσι ώστε να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες σχετικά με την αλληλεπίδραση του γεωλογικού περιβάλλοντος και των διεργασιών μέσω των οποίων εξελίσσεται καθώς και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Παράλληλα το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης στις περιβαλλοντικές επιστήμες.

Με βάση το σχεδιασμό του προγράμματος που στηρίζεται στην πλήρη αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού του Τμήματος και συναφών φορέων - συνεργατών καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής που διατίθεται, παρέχονται οι απαιτούμενες γνώσεις σε όλους τους επιμέρους κλάδους των γεωλογικών επιστημών όσον αφορά (1) στην εκτίμηση, καταγραφή και αξιολόγηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τις διάφορες γεωλογικές διεργασίες και την ανθρωπογενή παρέμβαση, (2) την περιβαλλοντική διαχείριση και την ανάπτυξη της κατάλληλης μεθοδολογίας για την αντιμετώπιση των διαφόρων δυσμενών επιπτώσεων.

Κριτήρια Εισαγωγής

Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής των οποίων το πτυχίο είναι συναφές με τα παρακάτω: Ορυκτολογία - Πετρολογία, Εφαρμογές των Αργίλων για Προστασία του Περιβάλλοντος, Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα, Εφαρμοσμένη Πετρολογία, Πετρογένεση Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων του Ελληνικού Χώρου, Γεωαρχαιολογία, Κοιτασματολογία, Ηφαιστειολογία, Περιβαλλοντική Γεωχημεία.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Γεωλογίας

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η διάρκεια του ΜΔΕ είναι 4 εξάμηνα από τα οποία τα 2 πρώτα αναφέρονται στην συστηματική υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και τα 2 επόμενα στην εκτέλεση διπλωματικής εργασίας (διατριβή ειδίκευσης), σεμιναριακές και εκπαιδευτικές ασκήσεις.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Πάτρα