Περιγραφή Προγράμματος

Το Τμήμα Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί σε:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην:
α. Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία
β. Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική

Κριτήρια Εισαγωγής

Δεκτoί γίνoνται οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕI της ημεδαπής ή ισοτίμου πτυχίου ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι των ΤΕΙ.

Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση γλωσσικής επάρκειας στην ελληνική γλώσσα (κρατικό πιστοποιητικό ελληνομάθειας).

Για όλους τους υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή μιας τουλάχιστον από τις γλώσσες: αγγλική – γαλλική – γερμανική (πιστοποιούμενη επισήμως ή μετά από εξέταση με ευθύνη της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος).

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Φιλοσοφίας

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Πάτρα