Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Προφίλ Εκπαιδευτικού Οργανισμού

Η Υγειονομική Σχολή Αθηνών (ΥΣΑ) ιδρύθηκε από τον Eλευθέριο Bενιζέλο το 1929 στην Αθήνα με στόχο τη μετεκπαίδευση επιστημόνων, ικανών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας. Η απόφαση αυτή ήταν σε αρμονία με την κυρίαρχη άποψη της Ειδικής Επιτροπής διακεκριμένων Υγιεινολόγων της Κοινωνίας των Εθνών που προέβλεπε ότι "οι απασχολούμενοι με τη Δημόσια Υγεία πρέπει να έχουν εκπαιδευθεί σε μια Υγειονομική Σχολή της χώρας τους για να μελετούν επιτόπου τα εκεί υγειονομικά προβλήματα".

Η Σχολή στεγάζεται από της συστάσεως της στο επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 196 ιδιόκτητο κτίριο το οποίο πρόσφατα κρίθηκε διατηρητέο και αναπαλαιώθηκε.

Η Υγειονομική Σχολή Αθηνών, με το Νόμο Ν. 2194/94, Άρθρο 3 που συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2517/97 και του Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 τεύχος Α') μετονομάζεται σε Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), αποτελεί Eκπαιδευτικό και Eρευνητικό ίδρυμα με τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι τίτλοι σπουδών που απονέμει αποτελούν μεταπτυχιακούς τίτλους ειδίκευσης διάρκειας ενός έτους στη Δημόσια Υγεία και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας με την σημερινή οργανωτική της δομή και τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων της είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δημόσια Υγεία.

Σήμερα τα προβλήματα που συνδέονται με τη Δημόσια Υγεία είναι διαφορετικά από αυτά που αντιμετώπιζε η χώρα στις αρχές του εικοστού αιώνα, καθώς αρχίζουν να αποκτούν δεσπόζουσα θέση οι "ασθένειες του πολιτισμού " και οι "ασθένειες της ανασφάλειας" σαν αποτέλεσμα της αλλαγής του τρόπου της διατροφής, της εντατικοποίησης του ρυθμού ζωής, και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος λόγω των δραματικών οικονομικό - κοινωνικών ανακατατάξεων στον εθνικό και διεθνή ορίζοντα. Υπό το φως των παραπάνω δυναμικών καταστάσεων, η "Νέα Δημόσια Υγεία" - χωρίς να απορρίπτει την κλασσική της έννοια και το στόχο της εξυγίανσης των χώρων διαβίωσης του ανθρώπου και την καταπολέμηση των λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων - ενσωματώνει νέους τομείς γνώσεων με αντίστοιχες παρεμβάσεις.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Λ. Αλεξάνδρας 196
11521 Αθήνα
Τηλ.: +30 213 2010106, 213 2010115