Επιστήμη της Πληροφορίας
Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Περιγραφή Προγράμματος

Το Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας προσφέρει, από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας. Το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, προσφέρει δύο κατευθύνσεις: Η πρώτη, με τον τίτλο "Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας", οργανώνεται σε σύμπραξη με το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Αθήνας και πραγματοποιείται στην Αθήνα και στις εγκαταστασεις του Ιδρύματος αυτού. Η δεύτερη, με τον τίτλο "Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον", οργανώνεται με την αποκλειστική ευθύνη του Ιονίου Πανεπιστημίου και πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Κέρκυρα.

Το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στοχεύει να εξειδικεύσει πτυχιούχους τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας, αλλά και άλλων τμημάτων των πανεπιστημίων της χώρας και ισοτίμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και επαγγελματιών του χώρου των βιβλιοθηκών και της Πληροφόρησης σε θέματα ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών της Πληροφορίας. Με δεδομένο ότι τόσο ο συγκεκριμένος χώρος των βιβλιοθηκών και των λοιπών υπηρεσιών πληροφόρησης, αλλά και η όλη κοινωνία γενικότερα μετατρέπεται ραγδαία σε μια “Κοινωνία της Πληροφορίας”, τα μεταπτυχιακά αυτά προγράμματα σκοπεύουν να προετοιμάσουν εξειδικευμένα στελέχη, ικανά τόσο να εκμεταλλευθούν τις νέες δυνατότητες σε επαγγελματικό επίπεδο και σε επίπεδο οργάνωσης σύγχρονων υπηρεσιών πληροφόρησης, όσο και να προωθήσουν την έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης στους σχετικούς, καίριου κοινωνικού ενδιαφέροντος, τομείς.

Κριτήρια Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής και σε πτυχιούχους ΤΕΙ σύμφωνα με το αρθρ. 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ114 τ.Α').
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά στα ακόλουθα δύο (2) μαθήματα:

Επιστήμη της Πληροφόρησης
Εισαγωγή στην Πληροφορική

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Και για τις δύο κατευθύνσεις προβλέπονται δύο εξάμηνα διδασκαλίας και ένα εξάμηνο συγγραφής διπλωματικής εργασίας.

Έναρξη Μαθημάτων:
Οκτώβριος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα
Κέρκυρα