Περιγραφή Προγράμματος

Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Επιστήμη της Μετάφρασης, το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο οικείο γνωστικό πεδίο και τις ακόλουθες τρεις (3) κατευθύνσεις:

Θεωρία και Διδακτική της Μετάφρασης και της Διερμηνείας (Θ.Δ.Μ.Δ.)
Μετάφραση και Νέες Τεχνολογίες (ΜΕ.ΝΕ.Τ.)
Οικονομική, Νομική και Πολιτική Μετάφραση (Ο.ΝΟ.ΠΟ.Μ.)

Κριτήρια Εισαγωγής

Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής του Π.Μ.Σ. έχουν οι πτυχιούχοι όλων των πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ή πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με το Ν.2916/2001 και με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Ν. 2327/95.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Το Πρόγραμμα διαρκεί συνολικά 3 εξάμηνα. Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά σεμινάρια και εργαστήρια, σύμφωνα με το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών εκάστης κατεύθυνσης. Κατά το τρίτο εξάμηνο, οι φοιτητές των κατευθύνσεων Θ.Δ.Μ.Δ. και ΜΕ.ΝΕ.Τ. εκπονούν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία στο Τμήμα και οι φοιτητές της κατεύθυνσης Ο.ΝΟ.ΠΟ.Μ. ασκούνται αμισθί στην επαγγελματική μετάφραση, σε θεματικά πεδία συναφή με τα διδακτικά αντικείμενα, σε συνεργαζόμενους με το Πρόγραμμα φορείς, όπως το Εργαστήριο Νομικής, Οικονομικής, Πολιτικής και Τεχνικής Μετάφρασης (Ε.Ν.Ο.ΠΟ.ΤΕ.Μ.) του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου, καθώς και οργανωμένες μεταφραστικές υπηρεσίες. Η άσκηση των φοιτητών στους συνεργαζόμενους φορείς και η συνακόλουθη συμπλήρωση του απαιτούμενου φακέλου εργασίας και αξιολόγησης συνιστούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία των φοιτητών της κατεύθυνσης Ο.ΝΟ.ΠΟ.Μ.

Έναρξη Μαθημάτων:
Νοέμβριος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Κέρκυρα