Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο είναι η εξειδίκευση πτυχιούχων και η έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, με εμβάθυνση στις εξής ειδικεύσεις:

Α. Εκπαιδευτική Πολιτική και Κοινωνικός Αποκλεισμός
α. Υποειδίκευση: Σχολική αποτυχία και κοινωνικός αποκλεισμός.
β. Υποειδίκευση: Εκπαίδευση στελεχών και εκπαιδευτών ενηλίκων.
γ. Υποειδίκευση: Εκπαιδευτική πολιτική και αξιολόγηση.

Β. Οργάνωση - Διοίκηση Εκπαίδευσης και Διοικηση Εκπαιδευτικών Μονάδων.

Γ. Συμβουλευτική στο χώρο της εκπαίδευσης κολ στα επαγγέλματα στήριξης του ανθρώπου: Σχεσιοδυναμική-προσωποκεντρική και οικοσυστημική προσέγγιση.

Δ. Μαθησιακές Δυσκολίες, Δυσλεξία - Αγωγή Κωφών
α. Υποειδίκευση: Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία.
β. Υποειδίκευση: Αγωγή Κωφων.

Ε. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και η Ελληνική ωςΔεύτερη ή Ξένη Γλώσσα

ΣΤ. Αναλυτικά Προγράμμστα και Διδακτική
α. Υποειδίκευση: Διδασκαλία γλώσσας και γραμμστι-σμού.
β. Υποειδίκευση: Διδακτική μαθηματικών και φυσικών επιστημών.

Ζ. Δοίκηση της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης (ΕΟΙΙΜΑΝ, Πανευρωπαϊκό πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με Η/Υ).

Σκοπός είναι η συμβολή στην παραγωγή γνώσης και στην επίλυση προβλημάτων στις Επιστήμες της Αγωγής και συγκεκριμένα:

1. Παραγωγή γνώσης και ανάπτυξη των θεμάτων της εκπαίδευσης και της έρευνας στον ελληνικό χώρο.
2. Επίλυση αντίστοιχων προβλημάτων της εκπαίδευσης και παραγωγή εξειδικευμένου δυναμικού στις περιοχές της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και Διοίκησης, της Ειδικής Αγωγής, της Συμβουλευτικής της Διδακτικής και της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
3. Ανάπτυξη επιστημονικού δυναμικού που δυνάμει θα συμβάλει στην έρευνα, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της σχολικής πράξης, στη διοίκηση, στην επιμόρφωση ενηλίκων, στην ειδική αγωγή και άλλους νέους δυναμικούς τομείς της εκπαίδευσης, σε συνεργασία με ομοειδή Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας και ιδιαίτερα σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.
4. Ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών φορέων της χώρας να παίρνουν αποφασιστικά και ενεργά μέρος στη διεκδίκηση Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα εκείνων που αναφέρονται οτους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της επιμόρφωσης ενηλίκων, καθώς και στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση ειδικών κοινωνικών και πολιτισμικών ομάδων, με στόχο την αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού αποκλεισμού.
5. Υποστήριξη Πανεπιστημιακών ερευνητικών προγραμμάτων και διάχυση της ερευνητικής γνώσης και εμπειρίας στους χώρους της πράξης και της εφαρμογής. Ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στο διεθνή χώρο και στην επιστημονική περιοχή των Επιστημών της Αγωγής.
6. Εξειδίκευση ανέργων πτυχιούχων για την εξεύρεση απασχόλησης στην αγορά εργασίας.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, με προτεραιότητα των πτυχιούχων των Παιδαγωγικών Τμημάτων.
Επίσης γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι και πτυχιούχοι σχετικών Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής φοίτηση τεσσάρων (4) διδακτικών εξαμήνων στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος τουλάχιστον 3 μηνών για εκπόνηση ερευνηπκής ή συνθετικής διατριβής.
Η διαρκεια της εκπαίδευσης για τη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τέσσερα (4) έως δέκα (10) εξάμηνα, επιπλέον των τεσσάρων εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του Διπλώμστος Ειδίκευσης του ΠΜΣ.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Πάτρα