Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος
Πολυτεχνείο Κρήτης

Πολυτεχνείο Κρήτης

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι: (α) η χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και (β) η απονομή Διδακτορικού Διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο τον έλεγχο της ποιότητας και την διαχείριση του περιβάλλοντος. Έχει οργανωθεί έτσι ώστε να δίδεται η δυνατότητα σε πτυχιούχους επιστήμονες και μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων να ειδικευτούν στις κατευθύνσεις (α) Έλεγχος Ποιότητας Περιβάλλοντος και (β) Διαχείριση Περιβάλλοντος.

Στόχοι του Προγράμματος είναι: (α) η εμβάθυνση στη διεπιστημονική γνώση και στην πρακτική της περιβαλλοντικής μηχανικής και η περαιτέρω εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς της, (β) η προαγωγή της έρευνας που διεξάγεται για τον έλεγχο της ποιότητας και τη διαχείριση του περιβάλλοντος, και (γ) η μετεκπαίδευση φοιτητών και η δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών που θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια για προσφορά εξειδικευμένου έργου, την διεξαγωγή πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και τη συνεισφορά στην επίλυση των σημαντικών περιβαλλοντικών
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και γενικότερα η υφήλιος.

Κριτήρια Εισαγωγής

Βασικά κριτήρια επιλογής είναι η αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου του υποψηφίου, οι επιδόσεις του σε μαθήματα συγγενή με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, καθώς και η διπλωματική του εργασία. Κατά κανόνα, ο μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα των τελευταίων δύο ετών του πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά (7). Επίσης εκτιμάται η τυχόν ερευνητικήμ του δραστηριότητα, επαγγελματική εργασία και η αποδεδειγμένα καλή γνώση ξένων γλωσσών, κυρίως της Αγγλικής. Επιπλέον, η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο συστατικές επιστολές καθηγητών του ή προσωπική συνέντευξη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει μία πραγματεία σ΄ ένα θέμα που θα ορίσει η ίδια.

Για την εγγραφή στο ΔΠΜΣ για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, απαιτείται η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης ή άλλου ΑΕΙ της Ελλάδας ή της αλλοδαπής με μέσο όρο τουλάχιστον επτά και μισό (7,5).

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι όλων των Τμημάτων Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών ή πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας, Γεωπονίας, Μαθηματικών,
Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πληροφορικής, Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), των αντιστοίχων και ισοδύναμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και απόφοιτοι Γ. Μεταπτυχιακές Σπουδές 177 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των ελληνικών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) των σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ορίζεται για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε ένα (1) έτος και για το Διδακτορικό Δίπλωμα σε τρία (3) έτη. Η μεγίστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) έτη, ενώ για την εκπόνηση και απονομή ΔΔ σε έξι (6) έτη.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Κρήτη - Χανιά