Πληροφορίες Σπουδών  /  

Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί

Γενική Περιγραφή των Εκπαιδευτικών Οργανισμών


Εκπαιδευτικοί ΟργανισμοίΣτην Ελλάδα η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίζεται σε Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, η οποία παρέχεται στα πανεπιστήμια (ΑΕΙ), και σε Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση, η οποία παρέχεται στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ). Επιπλέον, από το ακαδημαϊκό έτος 1997/98 θεσμοθετήθηκε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Με διάταξη του Συντάγματος, η επαγγελματική και η ειδική εκπαίδευση παρέχονται επίσης και στις σχολές της Ανώτερης Βαθμίδας Εκπαίδευσης. Τα παραπάνω αποτελούν ουσιαστικά τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η δομή της Ελληνικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ως εξής:

Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: Η Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση έχει ως αποστολή την υψηλή θεωρητική και σφαιρική κατάρτιση του μελλοντικού επιστημονικού δυναμικού της χώρας. Στην Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση ανήκουν τα πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Στην Ελλάδα λειτουργούν 21 πανεπιστήμια, σε διάφορες πόλεις της χώρας, τα οποία αποτελούνται από σχολές, οι οποίες με τη σειρά τους διαιρούνται σε τμήματα και αυτά σε αντίστοιχους τομείς.
 
Η φοίτηση στα πανεπιστήμια διαρκεί τέσσερα έτη, εκτός από ορισμένες σχολές όπου η φοίτηση μπορεί να διαρκέσει πέντε ή έξι έτη. Το ακαδημαϊκό έτος στα ελληνικά πανεπιστήμια διαιρείται σε δύο εξάμηνα των 13 πλήρων εβδομάδων διδασκαλίας και τριών εβδομάδων εξετάσεων. Οι φοιτητές περατώνουν τις σπουδές τους με την πάροδο των τεσσάρων ετών και εφόσον έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση και εξέταση των υποχρεωτικών μαθημάτων, καθώς και των μαθημάτων επιλογής. Ο τίτλος σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι το πτυχίο ή το δίπλωμα ανάλογα με τη σχολή φοίτησης. Τα πανεπιστήμια παρέχουν τίτλους σπουδών στα εξής επιστημονικά πεδία:

 • Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες.
 • Θετικές Επιστήμες.
 • Επιστήμες Υγείας.
 • Τεχνολογικές Επιστήμες.
 • Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης.

Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση: Η Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση έχει ως ρόλο να συμβάλει στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας και στην πρόοδο της επιστήμης και της εφαρμοσμένης έρευνας. Η εκπαίδευση είναι προσανατολισμένη στην αφομοίωση και μεταφορά των δεδομένων της επιστήμης στην παραγωγή. Οι σπουδές στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς των ΑΤΕΙ σε σύγκριση με αυτές στα πανεπιστήμια έχουν περισσότερο εφαρμοσμένο χαρακτήρα. Στην Ελλάδα υπάρχουν 16 ΑΤΕΙ, τα οποία αποτελούνται από δύο τουλάχιστον σχολές, που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερα τμήματα. Τα ΑΤΕΙ λειτουργούν σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ μερικά έχουν και ανεξάρτητα παραρτήματα, δηλαδή ανεξάρτητα τμήματα σε άλλη πόλη. Στην Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση υπάγεται και η Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), η οποία αντικατέστησε πρόσφατα (Ν. 3027/2002) τη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ). Στην ΑΣΠΑΙΤΕ ανήκει το Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων (ΓΤΠΜ), το οποίο πήρε τη θέση της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕΣ) και καλύπτει μεγάλο μέρος της παιδαγωγικής επιμόρφωσης των υποψηφίων εκπαιδευτικών ΤΕΕ.

Η φοίτηση στα ΑΤΕΙ διαρκεί τέσσερα έτη. Διαιρείται σε οκτώ εξάμηνα που περιλαμβάνουν τα προγράμματα διδασκαλίας και το εξάμηνο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, κατά τη διάρκεια του οποίου είναι δυνατό να πραγματοποιείται και η καθοδηγούμενη και αξιολογούμενη άσκηση στο επάγγελμα. Ο τίτλος σπουδών στα ΑΤΕΙ είναι το πτυχίο. Τα ΑΤΕΙ παρέχουν συνολικά 81 εξειδικεύσεις στους τομείς των:

 • Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών.
 • Διοίκησης και Οικονομίας.
 • Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.
 • Τεχνολογικών Εφαρμογών.
 • Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.
 • Τεχνολογίας Γεωπονίας.
 • Μουσικής Τεχνολογίας.

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) αποτελεί τη βάση της ανοικτής και εξ αποστάσεως παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ο βασικός στόχος του ΕΑΠ είναι να προσφέρει περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων και ηλικιακών ομάδων με βάση την αντίληψη ότι η μόρφωση είναι δικαίωμα όλων σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Το ΕΑΠ λειτουργεί από το 1998 και εδρεύει στην Πάτρα.

Το πρόγραμμα σπουδών στο ΕΑΠ βασίζεται στη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Οι φοιτητές χρειάζεται να οργανώσουν κατάλληλα τον χρόνο τους ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της μελέτης που επιβάλλει αυτή η διδακτική μέθοδος. Το ΕΑΠ παρέχει πτυχίο ισότιμο με το πτυχίο των «παραδοσιακών» πανεπιστημίων. Οργανώνει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, καθώς και προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ή μετεκπαίδευσης που οδηγούν σε πιστοποιητικά παρακολούθησης ή επιμόρφωσης.

Ανώτερη Εκπαίδευση: Στην Ανώτερη Βαθμίδα Εκπαίδευσης υπάγονται διάφορες σχολές που παρέχουν επαγγελματική ειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς που αφορούν τη θρησκεία, την τέχνη, τον τουρισμό, το Ναυτικό, τον Στρατό και τη δημόσια τάξη. Πιο συγκεκριμένα, στις σχολές αυτές περιλαμβάνονται οι Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές, οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, οι Ανώτερες Σχολές Χορού και Δραματικής Τέχνης, οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, οι Ανώτερες Σχολές Υπαξιωματικών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η Ανώτερη Σχολή Αστυφυλάκων.

Σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα, οι φορείς της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), πλήρως αυτοδιοικούμενα, που τελούν υπό την εποπτεία του κράτους και χρηματοδοτούνται από αυτό. Τα προγράμματα σπουδών προσφέρονται κυρίως στην ελληνική γλώσσα. Ωστόσο, προσφέρονται εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου σε ξένη γλώσσα. Παράλληλα, η γνώση μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή και παρακολούθηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Η φοίτηση, ως επί το πλείστον, είναι δωρεάν, με κάποιες εξαιρέσεις που αφορούν κυρίως ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και τις σπουδές στο ΕΑΠ.

ΙΕΚ: Τα ΙΕΚ ή αλλιώς δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης προσφέρουν, με λίγα λόγια, τα εξής:

 • Κατάρτιση υψηλού επιπέδου καθώς επίσης και δυνατότητα πρακτικής άσκησης, κάτι που αποτελεί αναμφίβολα αξιόπιστο «χαρτί» για την αγορά εργασίας!
 • Δεκάδες ειδικότητες και μάλιστα με θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας.
 • Αναγνωρισμένο δίπλωμα τόσο από το ελληνικό κράτος όσο και από τις χώρες-μέλη της ΕΕ.

Η κατάρτιση στα ΙΕΚ, τα οποία λειτουργούν υπό την εποπτεία του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) και του υπουργείου Παιδείας, διαρκεί έως δύο εξάμηνα για τους κατόχους απολυτηρίου λυκείου και τέσσερα εξάμηνα για τους κατόχους απολυτηρίου γυμνασίου. Μετά το τέλος των εξαμήνων οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την κατάρτισή τους στα ΙΕΚ λαμβάνουν τη βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης, που τους παρέχει το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης. Οι εξετάσεις διενεργούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), ο οποίος:

 • Καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των επιπέδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια υπουργεία και τους κοινωνικούς εταίρους.
 • Προωθεί κατά προτεραιότητα τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων που αφορούν επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των αποφοίτων ΙΕΚ στην αγορά εργασίας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Να σημειωθεί επίσης ότι το δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΕΕΚ αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού στον δημόσιο τομέα (ΠΔ 50/2001, ΦΕΚ 39/Α’/5-3-2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα»).

ΚΕΣ: Τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (ΚΕΣ) ή αλλιώς… κολέγια αποτελούν και αυτά εκπαιδευτικούς οργανισμούς που συνεργάζονται, μεταξύ άλλων, με ξένα πανεπιστήμια, κυρίως των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Βρετανίας, στο πλαίσιο των συμφωνιών δικαιόχρησης (franchising). Επίσης να σημειωθεί ότι οι σπουδές στα ΚΕΣ έχουν θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας, κάτι που σίγουρα θα πρέπει στην αναζήτησή σας να αποτελέσει ένα ακόμη κριτήριο, πολύ βασικό θα λέγαμε.

Τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών παρέχουν τρεις κατηγορίες σπουδών:

 • Εξ ολοκλήρου φοίτηση προπτυχιακού επιπέδου στην Ελλάδα, τριετούς ή τετραετούς διάρκειας, η οποία οδηγεί στην απόκτηση πανεπιστημιακού πτυχίου Bachelor.
 • Μερική φοίτηση προπτυχιακού επιπέδου στην Ελλάδα, συνήθως δύο ή τρία χρόνια, την αποπεράτωση των σπουδών και την απόκτηση πτυχίου από το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο στο εξωτερικό.
 • Φοίτηση μεταπτυχιακού επιπέδου, που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου Master.

Τα πτυχία δίδονται από τα ξένα πανεπιστήμια. Στην περίπτωση, όμως, πιστοποίησης ενός κολεγίου απευθείας από κάποιον ξένο οργανισμό πιστοποίησης, τα πτυχία μπορεί να δίδονται από το ίδιο το κολέγιο.

Κολλέγια με άδεια από το Υπουργείο Παιδείας >

Σχετικά άρθρα

Πώς να διαλέξω Εκπαιδευτικό Οργανισμό


Κατ’ αρχήν, για να διαλέξετε εκπαιδευτικό ίδρυμα πρέπει να έχετε υπόψη σας τι ακριβώς θέλετε από τις σπουδές σας. Το να κάνετε έρευνα και ερωτήσεις με βάση τους στόχους σας είναι σημαντικό. Μην περιοριστείτε στις επιλογές που έχετε κάνοντας αίτηση μόνο σε πανεπιστήμια που έχετε ακουστά ή που έχετε μάθει από τρίτους. Για να αποφασίσετε σχετικά με το πού θα σπουδάσετε θα ήταν χρήσιμο να μάθετε τα εξής:

 • Ποιοι Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί προσφέρουν τα προγράμματα σπουδών που σας ενδιαφέρουν; 
 • Ποιος είναι ο τρόπος φοίτησης και ποιες οι μέθοδοι διδασκαλίας;
 • Ποια είναι τα δίδακτρα; Υπάρχουν δυνατότητες υποτροφίας;
 • Αναγνωρίζεται το πτυχίο από τους εργοδότες;
 • Ποιο είναι το ποσοστό απορρόφησης των αποφοίτων του Εκπαιδευτικού Οργανισμού από την αγορά εργασίας;
 • Σε ποια περιοχή βρίσκεται το ίδρυμα; Πόσο εύκολες είναι οι μετακινήσεις;
 • Ποιο είναι το κόστος διαμονής και  διαβίωσης σε περίπτωση που το ίδρυμα βρίσκεται σε άλλη πόλη;
 • Τι εγκαταστάσεις διαθέτει ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός (φοιτητικές εστίες, κτιριακές εγκαταστάσεις, αίθουσες υπολογιστών, βιβλιοθήκη κ.λ.π.);
 • Ποιες υπηρεσίες προσφέρονται στους φοιτητές;
 • Υπάρχει η δυνατότητα για κοινωνικές και αθλητικές δραστηριότητες;
 • Ποια είναι η γνώμη των φοιτητών και αποφοίτων;

Στο www.look4studies.com μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλους τους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και τα προγράμματα που προσφέρουν, να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας και να στείλετε email στα ιδρύματα για περισσότερες πληροφορίες, καθώς επίσης να ενημερώνεστε για τις Ημερίδες Ενημέρωσης (Open Days) που διοργανώνουν οι Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε στο ίδρυμα για να πάρετε μια πρώτη εικόνα και να έρθετε σε επαφή με καθηγητές, συμβούλους και φοιτητές για να σας λύσουν οποιαδήποτε απορία.

Έτσι, έχοντας συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, θα μπορέσετε να πάρετε την πιο κατάλληλη απόφαση για τις σπουδές σας.

Πανεπιστήμιο ή Κολέγιο


Μέχρι σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα μόνο δημόσια πανεπιστήμια, αφού η ίδρυση και η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν προβλεπόταν από το Σύνταγμα. Αναμφίβολα, υφίστανται αρκετά ιδιωτικά κολέγια, τα οποία προσφέρουν ένα ευρύτατο πεδίο σπουδών. Τα πτυχία, όμως, που αποδίδονται μετά την ολοκλήρωση των σπουδών στα κολέγια αυτά δεν είναι αναγνωρισμένα.

Η προαναφερθείσα κατάσταση αναμένεται να ανατραπεί. Ήδη από τον Αύγουστο του 2008 πέρασε το νομοσχέδιο για την αναγνώριση των κολεγίων, ενώ αναμένεται και η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους βάσει της κοινοτικής οδηγίας.

Δείτε ακόμη

π.χ. Οικονομικά ή Πληροφορική