Εφαρμοσμένες Επιστήμες & Τεχνολογία
Πολυτεχνείο Κρήτης

Πολυτεχνείο Κρήτης

Περιγραφή Προγράμματος

Λόγω της φύσης και της θέσης του, τo Γενικό Τμήμα συμβάλλει στην απαραίτητη διασύνδεση μεταξύ των βασικών και εφαρμοσμένων επιστημών και της τεχνολογίας. Αποτελεί ένα από τα πρώτα Τμήματα της χώρας που λειτούργησαν οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) των τομέων Μαθηματικών, Μηχανικής, Φυσικής,
Χημείας και Κοινωνικών Επιστημών του Γενικού Τμήματος εγκρίθηκε το έτος 1993 και λειτουργεί από το έτος 2004.

Το ΠΜΣ βασίζεται στη δυνατότητα του Γενικού Τμήματος να προσφέρει διεπιστημονικές (διατομεακές) γνώσεις εξειδίκευσης, ένεκα της πολυεπιστημονικότητας της δομής του και της εδραιωμένης επιστημονικής, ερευνητικής και τεχνολογικής υποδομής του. Αυτή η εσωτερική δομή αντανακλά και ουσιαστικοποιεί τη σημασία και τον ρόλο του Γενικού Τμήματος στο
πλαίσιο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και στόχων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. του Γενικού Τμήματος είναι η συμβολή του στην υλοποίηση των γενικότερων στόχων του Πολυτεχνείου Κρήτης, συγκροτώντας ένα κέντρο ποιότητας στις εφαρμοσμένες επιστήμες, λειτουργώντας ως καταλύτης για τη δημιουργία νέων προϊόντων και τεχνολογιών στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη και την ικανότητα της
χώρας να είναι ανταγωνιστική γενικά και ειδικά ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να μορφώσει και να εκπαιδεύσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σε καθορισμένα επιστημονικά πεδία, με τρόπο που να τους καθιστά ικανούς να συμμετέχουν τάχιστα και ενεργά σε κάθε ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα σχετική με την ειδικότητά τους. Τέλος, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στην
εκπαίδευση μέσω της έρευνας για την ανάπτυξη τεχνολογίας και την προώθησης επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα των τομέων του Γενικού Τμήματος, σε συνεργασία και με τα άλλα Τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το Γενικό Τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και Διδακτορικό Δίπλωμα στις «Εφαρμοσμένες Επιστήμες & Τεχνολογία» με εξειδίκευση στους τομείς:

1. Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών.
2. Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών και Κατασκευών.
3. Εφαρμοσμένης και Τεχνολογικής Φυσικής και Τεχνολογίας των Λέιζερ.
4. Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Χημικών Τεχνολογιών.
5. Κοινωνικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Κριτήρια Εισαγωγής

Βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση ενός υποψηφίου είναι η αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου του καθώς και οι επιδόσεις του σε μαθήματα συγγενή με την κατεύθυνση που επιθυμεί να παρακολουθήσει.
Απαιτείται καλή γνώση ξένων γλωσσών ενώ μπορεί να ζητηθούν από τον υποψήφιο προσωπική συνέντευξη, καθώς και συστατικές επιστολές καθηγητών του, σχετικές με το έργο και τις επιδόσεις του.

Γίνονται δεκτοί ως φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, μετά από αξιολόγηση των προσόντων τους, πτυχιούχοι των κάτωθι Τμημάτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή της αλλοδαπής: Μαθηματικών ή Φυσικών ή Χημικών ή Φυσικοχημικών ή Οικονομικών ή Κοινωνικών Επιστημών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Βιοχημικών, Βιοφυσικών, Πολιτικών
Μηχανικών και από τμημάτων συναφών γνωστικών αντικειμένων, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ.

Ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να αναφέρει στην αίτησή του τη συγκεκριμένη εξειδίκευση που θα παρακολουθήσει.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Γενικό Τμήμα

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή ορίζεται για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε ένα (1) έτος και η μέγιστη διάρκεια σε δύο (2) έτη.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος ορίζεται σε τρία (3) έτη επιπλέον. Για την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής δίνεται παράταση ενός (1) έτους μετά από εισήγηση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ, σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Π.Μ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. πέραν των τριών μηνών. Ο μέγιστος χρόνος για την λήψη ΔΔ είναι 5 έτη.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Κρήτη - Χανιά