Πληροφορίες Σπουδών  /  

Τελευταία Νέα Εκπαίδευσης

Ανακοίνωση χορήγησης Υποτροφιών ΣΕΕΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΣΕΕΠΕ, συνεχίζοντας τον θεσμό των υποτροφιών, τον οποίο θέσπισε το 2002, ανακοινώνει την χορήγηση, για το 2010, τριών (3) υποτροφιών για μεταπτυχιακή εργασία στα εξής συγκεκριμένα θεσμικά θέματα:

1. Η Λιανική Εμπορία στον τομέα των Πετρελαιοειδών και ιδιαίτερα στον κλάδο Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων - παθογένεια και προτάσεις. (Αριθμός πρατηρίων υγρών καυσίμων στην Ελλάδα, διαρθρωτικά προβλήματα, παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές, επιπτώσεις στον ανταγωνισμό, βιωσιμότητα και προτάσεις  ορθολογικοποίησης/ αριστοποίησης).

2. Επιπτώσεις στην αγορά καυσίμων κίνησης από την σταδιακή είσοδο στην αγορά υβριδικών ή/και ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων - επέκταση χρήσης πετρελαίου στα Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

3. Επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά καυσίμων από τα πρόσφατα οικονομικά μέτρα (αυξήσεις φόρων καυσίμων, μείωση εισοδήματος, τεκμήρια, άλλα γενικότερα θέματα της ελληνικής οικονομίας).

Όροι / Προϋποθέσεις χορήγησης Υποτροφιών

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γίνει ήδη αποδεκτοί για τη μεταπτυχιακή τους εργασία σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδας.
2. Οι φοιτητές θα πρέπει να ολοκληρώσουν την μεταπτυχιακή τους εργασία σε προκαθορισμένο χρόνο [3 χρόνια για μεταπτυχιακό (master) και 4 χρόνια για διδακτορικό από την ημερομηνία εγγραφής]. Σε διαφορετική περίπτωση θα αποδεσμεύεται ο Σύνδεσμος από την υποχρέωση καταβολής του υπόλοιπου ποσού.
3. Το ποσό της κάθε μιας από τις υποτροφίες ανέρχεται σε 5.000 €.
4. Το ποσό της υποτροφίας καταβάλλεται σε τρεις δόσεις: 25% με την χορηγία της Υποτροφίας, 25% με την πρόοδο της μισής εργασίας - κατόπιν βεβαίωσης του Καθηγητή τους για την πρόοδο της εργασίας - 50% με την απόκτηση του Πανεπιστημιακού τίτλου. Οι φοιτητές για να λάβουν την τελευταία δόση θα πρέπει να κατέχουν τον τίτλο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης μετά την επιτυχή παρουσίαση της μεταπτυχιακής εργασίας στην σχετική Επιτροπή.
5. Αποκλείονται υπάλληλοι και συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού εργαζομένων στις Εταιρίες-Μέλη του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος.
6. Οι υποψήφιοι να μην λαμβάνουν χορηγία από άλλη πηγή για μεταπτυχιακές σπουδές.
7. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν βαθμό πτυχίου άνω του 7,50.
8. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να είναι άνω των 30 ετών.

  • Η επιλογή θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση (συντάσσεται από τον υποψήφιο).
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Βεβαίωση του Καθηγητή στον οποίο έχουν γίνει αποδεκτοί για μεταπτυχιακή εργασία.
4. Αντίγραφο του Τίτλου Σπουδών τους με βαθμό και έτος κτήσης του τίτλου.
5. Περίληψη θέματος  - Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέτουν μία περίληψη η οποία να περιλαμβάνει τα περιεχόμενα, τον τρόπο, την μεθοδολογία κλπ που θα ακολουθήσουν για την υλοποίηση του θέματος.

Υποβολή αιτήσεων/φακέλων έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2010 στην Γραμματεία του Συνδέσμου, Θέτιδος 4 (περιοχή Χίλτον) 2ος όροφος, 115 28 Αθήνα, τηλ. 210 7291.050-051, fax: 210 7245.172, e-mail: seepe@seepe.gr.π.χ. Οικονομικά ή Πληροφορική