Πληροφορίες Σπουδών  /  

Τελευταία Νέα Εκπαίδευσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΜΣ Οικονομική Ανάλυση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Ανάλυση
https://econ.uop.gr/mea/

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική Ανάλυση» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 τριανταεπτά (37) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών (εκκρεμεί έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων). 

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον τομέα της Οικονομικής Ανάλυσης με τις εξής κατευθύνσεις: (α) Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική και  (β) Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών εξαμήνων, καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που πραγματοποιείται κατά τους τελευταίους έξι μήνες του προγράμματος.  (ΦΕΚ 1142 τ. B, 12/06/09). Όλα τα μαθήματα διαρκούν τουλάχιστον δέκα τρεις (13) εβδομάδες και διδάσκονται τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική και η Αγγλική.

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικής Κατεύθυνσης, Θετικών Επιστημών και λοιπών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια ή Τεχνολογικά Ιδρύματα) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

1. Υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας  (https://econ.uop.gr/mea/Aitisi%20Master%202010-2011.pdf)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Επικυρωμένα αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι προπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
4. Επικυρωμένα αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (εάν υπάρχουν)
5. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
6. Επικυρωμένη φωτοτυπία δύο όψεων, της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου
7. Δύο (2) φωτογραφίες
8. Δύο (2) συστατικές επιστολές
9. Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, βαθμολογεί τον κάθε υποψήφιο με βάση συγκεκριμένο αλγόριθμο  (https://econ.uop.gr/mea/bathmologia_ypopsifion.pdf) και τον καλεί για συνέντευξη (αρχές Σεπτεμβρίου) ώστε να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 1.500€ ανά εξάμηνο, τα οποία θα καταβάλλονται εφάπαξ πριν από την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου.
Επίσης, προβλέπεται χορήγηση ενός αριθμού υποτροφιών με βάση τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των φοιτητών, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Γραμματεία Π.Μ.Σ. Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Τέρμα Καραϊσκάκη, Κτίρια ΟΑΕΔ, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100, τηλ. 2710230127, fax: 2710230171, e-mail: mea@uop.gr) μέχρι τις 30 Ιουλίου 2010 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο 2010. Σε αυτήν την περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Προσωπικού και Ηλεκτρονικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου
Αναπληρωτής Καθηγητής
Κωνσταντίνος Μασσέλος

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για το ΠΜΣ Οικονομική Ανάλυση >>

π.χ. Οικονομικά ή Πληροφορική