Πληροφορίες Σπουδών  /  

Τελευταία Νέα Εκπαίδευσης

Ανακοίνωση - Πρόσκληση: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
(ΦΕΚ 1212/26.11.98 όπως ισχύει)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
      
Χίος, 16.03.09
Α.Π. : 809

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα Τμήματα Γεωγραφίας, Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνουν και λειτουργούν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 στη Χίο.

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη:

Α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής κατευθύνσεις:

 • Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης
 • Διοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality)

μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, από τα οποία τα δύο συνιστούν άμεση εκπαιδευτική παρακολούθηση και το τρίτο περιλαμβάνει  τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας.                                                

Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο είκοσι πέντε (25) ανά κατεύθυνση.

Στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)  γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών  και ουσιαστικών προσόντων, σύμφωνα με τον Ν.2083/1992,  πτυχιούχοι των τμημάτων:

 • Οικονομικών Σπουδών και Διοίκησης Επιχειρήσεων,  
 • Περιβάλλοντος, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης,
 • Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας,
 • Κοινωνιολογίας,
 • Γεωγραφίας,
 • Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωροταξίας,
 • Πολυτεχνικών Σχολών
 • Αρχιτεκτονικής, Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Μηχανικών
 • Νομικής
 • Φιλοσοφικών Σχολών
 • Πληροφορικής
 • Θετικών Επιστημών
 • Μ.Μ.Ε.
 • Οικονομικής και Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
  ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και απόφοιτοι  ΤΕΙ και αντίστοιχων σχολών και τμημάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η επιλογή θα γίνει βάσει των ακολούθων κριτηρίων:   

 1. Βαθμός Πτυχίου.
 2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.
 3. Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής (επιπρόσθετη προσμέτρηση άλλης ξένης γλώσσας).
 4. Προηγούμενη ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα.
 5. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
 6. Προσωπική συνέντευξη.
 7. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 10 Ιουνίου 2009 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ, Μιχάλων 8, Χίος 82100 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (διατίθεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα).
 2. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας
 3. Αντίγραφο πτυχίου (νομίμως επικυρωμένο).
 4. Βεβαίωση Ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για τους υποψηφίους που προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής.
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένο).
 6. Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και την επαγγελματική δραστηριότητα.
 8. Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας (νομίμως επικυρωμένο), για τους αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης και της Ελληνικής γλώσσας.
 9. Δύο συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος).
 10. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην αξιολόγησή τους.

Προβλέπεται επίσης καταβολή διδάκτρων 1500 ευρώ ανά εξάμηνο άμεσης παρακολούθησης μαθημάτων  και 1000 ευρώ για το εξάμηνο συγγραφής της διπλωματικής εργασίας.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν κατά περίπτωση, σε Αθήνα και Χίο.

Σχετικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τον κανονισμό σπουδών, παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., τηλ. 22710-35322, 22710-35323 φαξ 22710-35399, e-mail: mstath@aegean.gr και τη σελίδα στο διαδίκτυο https://www.chios.aegean.gr/tourism/
                                       
                                                                      
                                                                            ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ
                                                                                          ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

π.χ. Οικονομικά ή Πληροφορική