Πληροφορίες Σπουδών  /  

Τελευταία Νέα Εκπαίδευσης

Επικαιρότητα: Καταδίκη Ελλάδας για την μη αναγνώριση των διπλωμάτων

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τόνισε ότι η διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών - μελών.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κατόπιν καταγγελιών που υπέβαλαν 37 ιδιώτες, καταδίκασε με απόφασή του την Ελλάδα για τη διαδικασία αναγνώρισης των διπλωμάτων από κολέγια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς έκρινε ότι η χώρα μας παραβίασε το κοινοτικό δίκαιο.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο τόνισε ότι η διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών - μελών.

Το κοινοτικό δίκαιο έχει καθιερώσει ένα γενικό σύστημα αναγνωρίσεως των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών. Η Επιτροπή προσάπτει στην Ελλάδα, πρώτον, ότι αρνείται συστηματικά την αναγνώριση των διπλωμάτων τα οποία έχουν απονεμηθεί κατόπιν σπουδών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο «συμφωνιών επικυρώσεως» (γνωστών και ως «συμφωνιών δικαιοχρήσεως").

Το σύστημα αυτό δεν προβλέπει την αναγνώριση διπλώματος λόγω της ουσιαστικής αξίας της εκπαίδευσης που πιστοποιεί το δίπλωμα αυτό, αλλά θέτει τεκμήριο περί του ότι τα προσόντα του αιτούντος ο οποίος έχει δικαίωμα να ασκεί νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα σε ένα κράτος μέλος είναι επαρκή για την άσκηση του ιδίου αυτού επαγγέλματος στα λοιπά κράτη μέλη.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, εναπόκειται αποκλειστικά στις αρχές οι οποίες χορηγούν τα διπλώματα να ελέγχουν αν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους, καθώς και οι προϋποθέσεις που αφορούν τη φύση του ιδρύματος στο οποίο πραγματοποίησε τις σπουδές του ο κάτοχος του διπλώματος. Αντιθέτως, το κράτος μέλος υποδοχής δεν μπορεί να ελέγξει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκαν τα διπλώματα.

Το Δικαστήριο επεσημαίνει επίσης ότι οι σπουδές δεν πρέπει οπωσδήποτε να έχουν πραγματοποιηθεί σε πανεπιστήμιο ή σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Όσον αφορά στα «αντισταθμιστικά μέτρα», Η οδηγία - χωρίς να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν αυτόματα και άνευ όρων τα διπλώματα - επιτρέπει στο κράτος μέλος υποδοχής να επιβάλλει, σε ορισμένες περιπτώσεις, πρακτική άσκηση προσαρμογής ή δοκιμασία επάρκειας, η επιλογή μεταξύ των οποίων ανήκει, καταρχήν, στον αιτούντα την αναγνώριση του διπλώματος.

Εξάλλου, βάσει των εθνικών διατάξεων ανατίθεται σε ειδικό οργανισμό (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΣΑΕΙΤΤΕ) η αρμοδιότητα να ελέγχει, αφενός, αν το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές ανήκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αφετέρου, αν ο αιτών διαθέτει την απαραίτητη επαγγελματική πείρα, στην περίπτωση που η διάρκεια της εκπαίδευσής του υπολείπεται κατά ένα τουλάχιστον έτος αυτής που απαιτείται στην Ελλάδα για την άσκηση του ίδιου επαγγέλματος.

Τέλος, σημειώθηκε η ύπαρξη παράβασης της οδηγίας όσον αφορά στο γεγονός ότι, στον δημόσιο τομέα δεν είναι δυνατή η μετάταξη σε ανώτερο ιεραρχικό ή και μισθολογικό κλιμάκιο των ατόμων που διορίσθηκαν - ως κάτοχοι διπλώματος που χορηγήθηκε εντός άλλου κράτους μέλους - με βαθμό χαμηλότερο από αυτόν με τον οποίο θα μπορούσαν να έχουν διορισθεί αν τα διπλώματά τους είχαν αναγνωρισθεί σύμφωνα με την οδηγία.

Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Στυλιανίδης: Δεν μας αιφνιδίασε η απόφαση

Από την πλευρά του ο υπουργός κ. Στυλιανίδης τόνισε: «Καταρχήν, αυτό το αποτέλεσμα δεν μας αιφνιδιάζει. Ήταν κάτι που το περιμέναμε. Άλλωστε, το είχαμε προεκτιμήσει και στη Βουλή και ισχύουν οι δεσμεύσεις που έχω πάρει στο παρελθόν. Δηλαδή, θα μελετηθεί, θα γίνει η σχετική διαβούλευση και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο, βέβαια, θα εναρμονίζει το ελληνικό σύστημα με το ευρωπαϊκό διασφαλίζοντας, όμως, πάντα την ποιότητα στην εκπαίδευση».

Ο υπουργός κατέληξε επισημαίνοντας «το θέμα θα αντιμετωπισθεί μετά από μελέτη και εκτιμώ ότι με το νέο έτος θα εκδηλωθεί η σχετική θεσμική πρωτοβουλία».

Αμαργιανάκης: Μετατόπιση των ελληνικών θέσεων

Ο πρόεδρος του IdEF που συμπράττει με τα Δημόσια Γαλλικά Πανεπιστήμια της Σορβόννης μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δήλωσε τα ακόλουθα:

«Η σημερινή απόφαση του ΔΕΚ εγείρει απαίτηση μετατόπισης της Ελληνικής Δημοκρατίας από τις πάγιες θέσεις της.

Σύμφωνα με το σκεπτικό τα διπλώματα, τα οποία απονέμονται σε σύμπραξη ενός ομοταγούς Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου με ένα ιδιωτικό Κολλέγιο της Ελλάδος, δεν εντάσσονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ αλλά και την 2005/36/ΕΚ.

Είναι δε χαρακτηριστική η παρατήρηση του Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία

«ο σκοπός της διασφαλίσεως του υψηλού επιπέδου των ελληνικών πανεπιστημιακών σπουδών δεν τίθεται σε κίνδυνο από τις σπουδές αυτές, η διασφάλιση της ποιότητας των οποίων εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών, οι οποίες χορηγούν τα διπλώματα που πιστοποιούν τις εν λόγω σπουδές.»

Κατόπιν τούτου τίθενται τα νομικά ερωτήματα:

-Επηρεάζεται ο πρόσφατος νόμος για τα Κολλέγια;

-Είναι υποχρεωμένα τα ΕΕΣ να μετεξελιχθούν σε Κολλέγια για να μπορούν να συμπράττουν με Πανεπιστήμια της Ε.Ε.;

-Τίθεται θέμα οριοθέτησης αρμοδιοτήτων ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) και ΣΑΕΙΤΤΕ;

-Θα μπορούν οι επαγγελματικοί σύλλογοι, ως το ΤΕΕ, ο ΔΣΑ, το ΟΕΕ, κ.α. να ζητούν ακαδημαϊκή αναγνώριση πτυχίων από τον ΔΟΑΤΑΠ;

-Τι αναμένεται να ισχύσει για την αναγνώριση των πτυχίων, πτυχιούχων παρελθόντων ετών;

-Εξαρτάται η αναγνώριση των πτυχίων παρελθόντων ετών από την ημερομηνία «κλειδί» της σύμβασης Πανεπιστημίου - ΕΕΣ;

-Πως θα αναγνωρίζονται τα πτυχία τα οποία θα απονεμηθούν μετά την 20/10/2007 καταληκτική ημερομηνία ενσωμάτωσης της νέα οδηγίας 2005/36/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο της Ελλάδας;

Και για όσους ήδη εργάζονται στο δημόσιο τομέα διαπιστώνεται, βάση της σκέψης 59 της απόφασης, η υποχρέωση της Ελληνικής Δημοκρατίας να επιτρέπει τις μετατάξεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε θέσεις κλάδου ανώτερης κατηγορίας όλων εκείνων που θα προσκομίσουν πριν ή μετά το διορισμό τους δίπλωμα σπουδών από οποιοδήποτε αναγνωρισμένο παράρτημα Πανεπιστημίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και αν αυτό είναι ιδιωτικό ίδρυμα».

Πηγή: https://www.kathimerini.gr/

π.χ. Οικονομικά ή Πληροφορική