Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική» έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων Οικονομικών Τμημάτων και άλλων συναφών ειδικοτήτων. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) οδηγεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει κάθε φορά ο νόμος, στην κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων, πέραν των προβλεπόμενων από το βασικό πτυχίο.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο ΠΜΣ για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί κάθε χρόνο υποψήφιοι οι οποίοι θα πρέπει:
• να είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν.2327/95.
• να επιτύχουν σε σειρά γραπτών εξετάσεων στα μαθήματα «Οικονομική Θεωρία (Μικροοικονομική-Μακροοικονομική)» και «Ποσοτικές Μέθοδοι (Οικονομετρία- Στατιστική)». Σε περίπτωση ισοβαθμίας στις εξετάσεις λαμβάνεται υπόψη κατά προτεραιότητα ο βαθμός και κατόπιν η συνάφεια του πτυχίου.
• να πιστοποιούν την γνωστική επάρκειά τους στην αγγλική γλώσσα με την υποβολή σχετικών τίτλων σπουδών (First Certificate, ή Proficiency, ή TOEFL πάνω από 213, ή IELTS πάνω από 5,5 ή πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο).
Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους επιβάλλεται να γνωρίζουν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2083/92).

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
18 μήνες

Έναρξη Μαθημάτων:
Οκτώβριος

Δίδακτρα:
Το εφάπαξ κόστος φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι 3.300 €.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Βόλος