Περιγραφή Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των ελληνικών νομικών θεσμών στους κυριότερους κλάδους του δικαίου υπό την οπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, έχει σκοπό να αναλύσει την περίπλοκη σχέση εσωτερικής και ευρωπαϊκής έννομης τάξης, ώστε να διαφανεί πώς οργανώνονται οι έννομες σχέσεις των δύο, πώς επηρεάζεται το εσωτερικό δίκαιο από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, και πώς εν τέλει αναδιαμορφώνεται η ερμηνεία των κανόνων δικαίου στο εσωτερικό πεδίο.

Το Π.Μ.Σ. έχει σκοπό να παράσχει στον μεταπτυχιακό φοιτητή τις ειδικές γνώσεις που χρειάζεται για την εξοικείωσή του με τις σύγχρονες προσεγγίσεις για την έρευνα και εφαρμογή των δικαιϊκών ρυθμίσεων στο πλαίσιο της ενοποιούμενης Ευρώπης. Οι σπουδές είναι προσανατολισμένες σε μία συνεχή ανάδραση, με συγκριτικές αναφορές, του εσωτερικού με το ενωσιακό θεσμικό οικοδόμημα. Υπό την έννοια αυτή, παρέχεται στον μεταπτυχιακό φοιτητή η δυνατότητα θεωρητικής εμβάθυνσης, εξειδίκευσης αλλά και πρακτικής κατάρτισης επί των θεσμικών ρυθμίσεων που διαμορφώνονται από την αλληλεπίδραση της εσωτερικής και της ευρωπαϊκής έννομης τάξης.

Το Π.Μ.Σ. είναι διαρθρωμένο σε τρεις Κατευθύνσεις: α) Ιδιωτικό Δίκαιο, β) Δημόσιο Δίκαιο και γ) Ποινικό Δίκαιο και Θεωρία του Δικαίου
Τα μαθήματα εντάσσονται σε δύο κατηγορίες: υποχρεωτικά και κατ επιλογήν υποχρεωτικά. Τα υποχρεωτικά κατ επιλογήν μαθήματα σε κάθε Κατεύθυνση διδάσκονται εφ΄ όσον αυτά επιλεγούν από τρεις, κατ ελάχιστον, φοιτητές.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» με αναγραφή της Κατεύθυνσης. Το Δίπλωμα απονέμεται χωριστά για τις τρεις Κατευθύνσεις.
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται σε όσους φοιτητές ολοκληρώσουν επιτυχώς τη φοίτηση και αξιολογηθούν θετικά στην διπλωματική εργασία.
Η λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Π.Μ.Σ. αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη διαδικασίας απόκτησης διδακτορικού διπλώματος (Δ.Ν.).

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, των Τμημάτων Νομικής, ιδίως για την κατεύθυνση Ιδιωτικού Δικαίου και Τμημάτων με γνωστικά αντικείμενα, όπως λ.χ. Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ. εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις: της παραγράφου 12 του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001, η οποία προστέθηκε στο άρθρο 25 του Ν. 1404/1987 και β) κατέχουν τα προσόντα, που ορίζονται παρακάτω και ισχύουν για όλους τους υποψηφίους.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται ανά κατεύθυνση, όπως ειδικότερα εξειδικεύεται.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Γενικό Τμήμα Δικαίου

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η χρονική διάρκεια των σπουδών, οι οποίες οδηγούν στην απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, εν συνεχεία δε εκπονείται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές διπλωματική εργασία. Η αναστολή των σπουδών είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός Π.Μ.Σ.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα